Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
dla portalu Granty na Granty – Eksperci

 

§1. Słownik pojęć

 

W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

 1. ADO – Administrator Danych Osobowych, Administratorem Danych Osobowych jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Adres email – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 3. Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny), może też być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Usługobiorcy;
 4. Ciasteczka” – pliki tekstowe, w których Portal zapisuje informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Portalu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;
 5. Ekspert – osoba wytypowana do sporządzenia recenzji wniosków projektowych, których przygotowanie finansowane jest w ramach Programu Granty na Granty;
 6. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Usługobiorcę przy rejestracji do Portalu, służący do założenia Konta Usługobiorcy i korzystania z Usług;
 7. Hasło – ciąg znaków umożliwiający Usługobiorcy na autoryzowany dostęp do Portalu;
 8. Informacja o usłudze – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług i Portalu za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą;
 9. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Portalu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami;
 10. Portal – serwis internetowy o nazwie Granty na Granty – Eksperci, należący do Usługodawcy dedykowany na potrzeby środowisk akademickich oraz przedsiębiorców zainteresowanych sporządzeniem recenzji wniosków projektowych, których przygotowanie finansowane jest w ramach programu Granty na Granty. Portal umieszczony jest pod adresami: https://gng.kpk.gov.pl ;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Usługodawcę oraz warunki korzystania przez Usługobiorców z Portalu;
 12. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach dostępnych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do Portalu świadczony drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 13. Usługodawca – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczy UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5b, wpisany do rejestru instytutów naukowych po nr.: NIR IV – 48/98.
 14. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu na rzecz Usługobiorców;
 15. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, posiadająca Konto na Portalu;
 16. Zasoby – zbiór materiałów udostępnianych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na warunkach określonych w Regulaminie.

 

§2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom Regulamin za pośrednictwem Portalu, przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 3. Usługobiorca zawierając Umowę oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
 4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

 

§3. Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta.

 

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
 2. Usługobiorca przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. wyraża zgodę na kontakt z przedstawicielem MNiSW oraz KPK PB UE w celu wytypowania go jako eksperta do sporządzenia recenzji wniosków projektowych, których przygotowanie finansowane jest w ramach w programu Granty na Granty,
  4. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach portalu Granty na Granty – Eksperci unikalne Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę nazwą Usługodawcy, zwanym loginem.
 4. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu email. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego Adresu email, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.
 5. Adres email jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach portalu Grany na Granty – Eksperci lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego loginu oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 

§4. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Umowy

 

 1. Portal jest serwisem internetowym mającym na celu prowadzenie rejestracji i zbierania danych od przyszłych ekspertów sporządzających recenzje wniosków projektowych których przygotowanie finansowane jest w ramach w programu Granty na Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Portal jako wirtualna przestrzeń generuje informacje o programie Granty na Granty dla przyszłych i obecnych ekspertów sporządzających recenzje wniosków projektowych.
 3. Portal jest serwisem internetowym w ramach którego Usługodawca udostępnia Zasoby Usługobiorcy oraz świadczy Usługi, w tym:
  1. udostępnianie indywidualnego profilu Usługobiorcom;
  2. przechowywanie danych Usługobiorcy dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej lub naukowej;
  3. udostępnienie możliwości wprowadzania zmian przez Usługobiorcę w swoim indywidualnym profilu;
  4. uzyskiwanie powiadomień od Usługodawcy jeśli Usługobiorca zostanie wytypowany jako ekspert do sporządzenia recenzji wniosku projektowego;

 

§5. Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług:
  1. Internet Explorer ver. 10 lub nowsza; Mozilla Firefox ver. 36 lub nowsza
  2. dodatków: Flash Player 8 lub wyższy,
  3. obsługi „ciasteczek” (cookies): włączone,
  4. Javascript: włączone.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 48 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 

§6. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców.

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu Granty na Granty – Eksperci,
  2. wysyłania na Adres email Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem portalu Granty na Granty – Eksperci i świadczeniem Usług,
  3. umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta na portalu Granty na Granty – Eksperci przy użyciu Adresu e-mail oraz loginu używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało usunięte,
  4. odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email,
  5. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania portalu Granty na Granty – Eksperci bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
  6. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do portalu Granty na Granty – Eksperci na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z portalem Granty na Granty – Eksperci, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych które wprowadził na portal Granty na Granty – Eksperci. Ma to na celu wyłącznie umożliwić Usługodawcy procesu wyboru na eksperta.
 6. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji
   o charakterze komercyjnym,
  3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i informacji udostępnionych na portalu Granty na Granty – Eksperci, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie portalu Granty na Granty – Eksperci oraz korzystania z niego w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,
  5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
  2. usunięcia z portalu Granty na Granty – Eksperci treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§7. Warunki płatności.

 

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Usługobiorców.
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem portalu Granty na Granty – Eksperci.

 

§8. Odpowiedzialność.

 

 1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu i wynikających winy jednej ze stron, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone na portalu Granty na Granty – Eksperci lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
  4. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  6. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta,
  7. nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

 

§9. Ochrona danych osobowych.

 

 1. ADO przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 2. ADO każdorazowo określa dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. ADO przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, których zakres może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi: nazwisko i imiona, adres zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce zatrudnienia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, tytuł lub stopień naukowy, publikacje, wykształcenie, zawód, przebieg kariery zawodowej lub naukowej, zainteresowania.
 3. ADO oświadcza, iż zbiór danych osobowych Usługobiorców, o których mowa w pkt 2, został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. ADO, dba o bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. ADO zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 6. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez ADO wyłącznie w celu przesyłania oraz informowania drogą telefoniczną o Usługach związanych z portalem Granty na Granty – Eksperci.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez ADO w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może żądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 8. ADO, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, upoważnia Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN z siedzibą w Warszawie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z celem określonym niniejszym regulaminem.

 

§10. Polityka prywatności.

 

 1. Usługobiorca ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
 2. Niniejszy rozdział wyjaśnia jakiego rodzaju informacje są uzyskiwane w ramach działalności portalu Granty na Granty – Eksperci i w jaki sposób mogą być wykorzystane.
 3. Informacje o Usługobiorcach nie są automatycznie zapisywane. Portal Granty na Granty – Eksperci podczas wizyty Usługobiorców w serwisie uzyskuje niezbędne informacje dotyczące rodzaju przeglądarek używanych przez Usługobiorców, systemów operacyjnych, adresów IP. Uzyskane informacje służą wyłącznie poprawie wrażeń Usługobiorców związanych z odbiorem treści zawartych na portalu Granty na Granty – Eksperci, a ich pozyskiwanie jest standardowym działaniem serwerów portalu Granty na Granty – Eksperci.
 4. Przy zakładaniu Konta, formularze rejestracyjne mogą wymagać podania danych osobowych. W trakcie procesu rejestracji portal Granty na Granty – Eksperci wysyła e-mail z prośbą o potwierdzenie zgody Usługobiorcy na założenie Konta. Rejestracja jest wymagana do korzystania z Usług.
 5. Za zgodą Usługobiorcy portal Granty na Granty – Eksperci może przesyłać na jego adres e-mail oraz informować drogą telefoniczną o wytypowaniu go jako eksperta do sporządzenia recenzji wniosku projektowego w ramach programu Granty na Granty. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania takich informacji poprzez poinformowanie o tym Usługodawcy usuwając konto na portalu Granty na Granty – Eksperci.
 6. Za zgodą Usługobiorcy portal Granty na Granty – Eksperci może przesyłać na jego adres e-mail informacje o bieżących wydarzeniach oraz zaproszeniach dotyczących imprez, konferencji, targów, czy szkoleń odbywających się w Polsce i na świecie związanych z działalnością naukową i rozwojową. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania takich informacji poprzez poinformowanie o tym Usługodawcy pośrednictwem poczty e-mail.
 7. Informacje pozyskane przez Usługodawcę za pośrednictwem portalu Granty na Granty – Eksperci nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym Regulaminie, nie będą też przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadków wskazanych w Regulaminie. Informacje mogą być uzupełniane danymi z innych źródeł.
 8. Zabezpieczenie wszystkich informacji dotyczących Usługobiorcy jest dla Usługodawcy priorytetem. Jednak, nie istnieje w pełni bezpieczny sposób na przesyłanie danych za pośrednictwem sieci Internet. Dlatego też, mimo że Usługodawca będzie dążył do maksymalnego zabezpieczenia informacji Usługobiorców, portal Granty na Granty – Eksperci nie może zagwarantować całkowitej poufności transmitowanych danych i kiedy Usługobiorca decyduje się je przesłać za pośrednictwem nieszyfrowanych połączeń internetowych, robi to na własne ryzyko.
 9. Portal Granty na Granty – Eksperci świadomie nie zbiera informacji od Usługobiorców niepełnoletnich (poniżej lat 18). Usługodawca w przypadku pozyskania informacji o takim fakcie, stwierdzenia takiego faktu lub otrzymania polecenia przesłanego przez opiekuna prawnego lub ustawowego o usunięciu tego rodzaju informacji, niezwłocznie i trwale usunie je z portalu Granty na Granty – Eksperci.
 10. Portal Granty na Granty – Eksperci używa „Ciasteczek”. „Ciasteczka” są małymi informacjami (danymi), które portal Granty na Granty – Eksperci przesyła do komputera Usługobiorcy (zapisując je na dysku twardym). Ma to na celu wyłącznie poprawę odbioru treści portalu Granty na Granty – Eksperci, zbieranie danych statystycznych oraz dostosowanie się do potrzeb i możliwości sprzętowych Usługobiorców. „Ciasteczka” pochodzące z portal Granty na Granty – Eksperci nie przekazują Usługodawcy żadnych informacji personalnych dotyczących Usługobiorcy.
 11. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki „Ciasteczka”, jednak Usługobiorca może zmienić ustawienia swojej przeglądarki zabraniając programowi przyjmować pliki „Ciasteczka” lub włączyć opcję powiadamiania o plikach „Ciasteczka”. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z producentem oprogramowania używanego do przeglądania sieci Internet.
 12. Jeżeli z jakichś powodów Usługobiorca zrezygnuje z pobierania plików „Ciasteczka”, niektóre obszary portalu Granty na Granty – Eksperci mogą być dla niego niedostępne lub mogą nie funkcjonować prawidłowo.
 13. Korzystając z portalu Granty na Granty – Eksperci Usługobiorca wyraża zgodę na używanie plików „Ciasteczka”, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 14. W trakcie odwiedzania portalu Granty na Granty – Eksperci serwery zapisują adres IP Usługobiorcy. Portal Granty na Granty – Eksperci zbiera dane dotyczące numerów IP dla celów administracji sytemu, by móc lepiej zrozumieć odwiedzających oraz by monitorować ilość odwiedzin serwisu.
 15. Portal Granty na Granty – Eksperci nie bierze odpowiedzialności za zawartość i praktyki innych miejsc w sieci Internet, do których odsyłacze mogą znaleźć się na stronach portalu Granty na Granty – Eksperci. Inne miejsce internetowe mogą również posiadać odsyłacze do portalu Granty na Granty – Eksperci. Odwiedzający te miejsca powinni zaznajomić się w każdym przypadku z polityką prywatności danego miejsca oraz jego cechami funkcjonalnymi.

 

§11. Postępowanie reklamacyjne.

 

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, Adres email),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej adres KPK………………………………………………
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

 

§12. Rozwiązanie Umowy

 

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem,
  4. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Usługobiorcę konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
  6. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

§13. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem marca 2015 roku.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na portalu Granty na Granty – Eksperci.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację na portalu Granty na Granty – Eksperci.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu, Polityki prywatności lub praktyk stosowanych przez portal Granty na Granty – Eksperci, należy skontaktować się z Usługodawcą:
  Adres: kpk@kpk.gov.pl

Warszawa, dnia……………………….